Algemene Voorwaarden
Home Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Erosite.nl

Deze Algemene Voorwaarden (in het vervolg afgekort tot AV) van Erosite.nl volgen de Algemene Voorwaarden voor Datingsites welke zijn opgesteld door de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad (rapportage van juni 2014) en treden voor Erosite.nl in werking per 1 juli 2019.
Erosite.nl is een onderdeel van LDB Sales BV. LDB Sales BV biedt via het wereldwijde web diverse datingservices aan voor natuurlijke personen.

Definities

Artikel 1 – Dienstverlening
Artikel 2 – Beschikbaarheid dienstverlening
Artikel 3 – Gedrag van consumenten
Artikel 4 – Klachten over deelnemers & misleiding
Artikel 5 – Bescherming en persoonsgegevens
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Artikel 7 – Opzegging consument
Artikel 8 – Klachtenregeling
Artikel 9 – Aanvullende bepalingen

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Erosite.nl: het bedrijf dat de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt
• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald lidmaatschap aangaat met Erosite.nl
• Deelnemers: de andere consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met Erosite.nl
• Website: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt
• Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Erosite.nl en een consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van lidmaatschapsgeld.
Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van Erosite.nl met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 1 – Dienstverlening

a. De dienstverlening van Erosite.nl bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen. Er wordt geen matching verzorgd door Erosite.nl. Consumenten mogen zelf kiezen welke andere deelnemers zij benaderen om te komen tot een date. Erosite.nl mengt zich op geen enkele wijze in het contact tussen consumenten en deelnemers tenzij er sprake is van klachten van andere deelnemers en/of misleiding.
b. Erosite.nl geeft geen enkele garantie op het verkrijgen van een date en/of relatie.
c. Erosite.nl is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Erosite.nl is duidelijk over haar AV, haar tarieven en de automatische verlenging van het aangegane lidmaatschap. Dit alles opdat de consument een goede inschatting kan maken van het aanbod van Erosite.nl.
d. Erosite.nl kan aanvullende eisen stellen aan consumenten voordat er gebruik gemaakt kan worden van de diensten die Erosite.nl aanbied. Deze aanvullende eisen hebben vooral betrekking op het verifiëren van de identiteit van de consument.
e. Erosite.nl hanteert voor het gebruik van haar diensten welke aangeboden worden op Erosite.nl een minimale leeftijd van 18 jaar voor al haar consumenten.
f. Om gebruik te maken van alle mogelijkheden die Erosite.nl haar consumenten biedt, dient een betaald lidmaatschap te worden afgenomen. Erosite.nl informeert haar consumenten tevoren over welke mogelijkheden de consument na het afnemen van het lidmaatschap kan beschikken.
g. Een betaald lidmaatschap van Erosite.nl is gebaseerd op een vast bedrag per maand. Wanneer het lidmaatschap zich bij aanvang direct over meerdere maanden (2, 6 of 12 maanden) uitstrekt, worden kortingen op het initiële maandbedrag verleend. Alle prijzen worden tevoren gecommuniceerd. Mochten prijzen gedurende de looptijd van het lidmaatschap wijzigen, worden alle deelnemende consumenten hiervan tenminste 3 maanden tevoren op de hoogte gebracht. Erosite.nl communiceert eenduidig over de door haar gehanteerde bedragen voor haar lidmaatschappen.
h. Erosite.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mis-informatie van de zijde van andere deelnemers. Andere deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij via Erosite.nl beschikbaar stellen.
i. Erosite.nl zal er echter alles aan doen wat in haar mogelijkheden ligt om de juistheid en volledigheid van de informatie van deelnemende consumenten te verifiëren. Hiertoe wordt onder andere gebruik gemaakt van verificatie van gegevens via WhatsApp en email.
j. Erosite.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de gedragingen van haar deelnemers ten tijde van een persoonlijke afspraak met andere deelnemers. Ook niet wanneer deze afspraak tot stand is gekomen via de website van Erosite.nl

Artikel 2 – Beschikbaarheid dienstverlening

a. Erosite.nl doet haar uiterste best om het elektronisch platform (lees: haar website) en de bijbehorende dienstverlening 24 uur per dag in de lucht te houden. Erosite.nl en haar eigenaar LDB Sales BV kunnen echter niet instaan deze voor van beschikbaarheid.
b. Wanneer er onderhoud aan het elektronisch platform noodzakelijk is, zal dit bij voorkeur verricht worden tussen 02.00 uur en 06.00 uur. Bovendien zullen, tenzij er sprake is van een noodsituatie welke direct ingrijpen vereist, consumenten en deelnemers tevoren op de hoogte gesteld worden wanneer de dienstverlening niet optimaal zal zijn.

Artikel 3 – Gedrag van consumenten

a. Het is consumenten en deelnemers niet toegestaan om in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te moedigen of aan te zetten. Voorbeelden hiervan zijn :
• Bedreigende taal te gebruiken naar andere deelnemers
• Bedreigende taal te gebruiken naar medewerkers en/of eigenaren van Erosite.nl
• Onrechtmatig verkregen teksten en/of beelden te plaatsen op Erosite.nl
• Teksten en/of beelden over te nemen van Erosite.nl en deze te (her) gebruiken in of op andere media zoals andere websites
b. Het is consumenten en deelnemers uitdrukkelijk niet toegestaan om
• Onwaarheden in het deelnemersprofiel te vermelden
• Meerdere profielen per consument in te vullen
• Commerciële informatie te verspreiden binnen het profiel of in, al of niet besloten chatgroepen op Erosite.nl
• Racistische of aanstootgevende uitingen te doen binnen het profiel of in, al of niet besloten chatgroepen op Erosite.nl
• Informatie verkregen uit profielen van deelnemers openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke (of via email) verkregen toestemming van de betreffende deelnemer(s)
• Schade of hinder te veroorzaken voor – of aan
i. Andere deelnemers
ii. Medewerkers en/of eigenaren van Erosite.nl
c. Wanneer een consument en/of deelnemer handelt in strijd met hetgeen aangegeven in artikel 3a of 3b, hebben Erosite.nl en/of haar medewerkers en eigenaren het recht om het lidmaatschap van de betreffende consument of deelnemer aan te passen, te blokkeren of in het uiterste geval direct te verwijderen.
d. De consument en/of deelnemer accepteert dat Erosite.nl, haar medewerkers en eigenaren voornoemde beslissingen mogen nemen wanneer hiervoor redelijk aanleiding bestaat. Consument en/of deelnemer heeft vanzelfsprekend het recht op wederhoor en krijgt de mogelijkheid gegevens aan te leveren waarmee gedragingen zichtbaar kunnen worden gemaakt.
e. Wanneer consument en/of deelnemer aannemelijk kan maken dat een overtreding van Artikel 3a of 3b niet aan hem of haar te verwijten valt, zal Erosite.nl de genomen beslissing terug draaien en het profiel in volledigheid terugplaatsen op haar website.
f. In geval van aanpassing, blokkering of opheffing / verwijdering van het profiel van consument en/of deelnemer heeft de betrokkene op geen enkele wijze recht op restitutie van het reeds betaalde lidmaatschapgeld.

Artikel 4 – Klachten over deelnemers & misleiding

a. In het voorkomende geval dat Erosite.nl een klacht ontvangt over een consument en/of deelnemer, zal Erosite.nl deze klacht op voorhand serieus nemen en deze onderzoeken. Mocht de klacht gegrond worden verklaard, zal Erosite.nl gepaste maatregelen treffen.
b. Erosite.nl, haar medewerkers en/of eigenaren zullen zich tot het uiterste inspannen om profielen die duidelijke onwaarheden bevatten, ronduit misleidend zijn of waar op enigerlei wijze schade en/of hinder berokkenen aan andere consumenten en/of deelnemers aan te passen, te blokkeren of in het uiterste geval te verwijderen.
c. Erosite.nl geeft middels verschillende blogs uitleg over fake profielen, fotoverzamelaars en andere misleidingsmogelijkheden. Middels blogs worden tips gegeven om bovenstaande misleidingen het hoofd te bieden.

Artikel 5 – Bescherming en persoonsgegevens

a. Wanneer uzelf besluit om gegevens met betrekking tot uw persoonlijkheid, persoonlijke omstandigheden alsmede financiële gegevens te verstrekken aan Erosite.nl, is dit uw volledige eigen keuze. Erosite.nl zal op haar beurt er alles aan doen wat in haar mogelijkheden ligt om uw gegevens te beschermen voor zover dit in haar bereik ligt. Erosite.nl houdt zich hierbij aan het wettelijk kader, vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Deze Verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Erosite.nl richt zich voornamelijk op de GDPR, de Europese overkoepelende wetgeving met betrekking tot privacy.
b. Wanneer er bij Erosite.nl, haar medewerkers en/of eigenaren het redelijke vermoeden bestaat van overtreding van de privacy regels en/of Artikel 3a en/of 3b en deelnemers ondervinden hiervan (mogelijke) schade of hinder, dan is Erosite.nl gerechtigd om hierin op te treden als partij. Erosite.nl heeft alsdan het recht om uitgewisselde gegevens in te zien. Erosite.nl werkt dit verder uit in de separaat opgestelde Privacyvoorwaarden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

a) Erosite.nl is tegenover consumenten en/of deelnemers uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van nalatigheid in de nakoming van de overeenkomst gesloten tussen consument en/of deelnemer en Erosite.nl, tenzij deze schade en/of tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Erosite.nl, haar medewerkers en/of eigenaren.
b) De consument en/of deelnemer is tegenover Erosite.nl, haar medewerkers en/of eigenaren aansprakelijk voor schade, hinder of tekortkoming als gevolg van overtreding in nakoming van de onderling gesloten overeenkomst. Als voorbeelden hiervan kunnen genoemd worden overtreding van Artikel 3a en 3b, tenzij deze tekortkoming of overtreding niet aan de consument en/of deelnemer kan worden toegerekend.

Artikel 7 – Opzegging consument

a) Een betaald lidmaatschap kan door de consument worden aangegaan voor een bepaalde periode (1, 2, 6 of 12 maanden), met inachtneming van het wettelijk kader hieromtrent. Na afloop van deze periode kan het lidmaatschap stilzwijgend met éénzelfde periode verlengd worden. Erosite.nl wijst haar consumenten en/of deelnemers nadrukkelijk op het bestaan van de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging.
b) Het betaalde lidmaatschap is op elke gewenst moment opzegbaar en zal effectief worden aan het eind van de reeds lopende betaalperiode. Opzeggingen welke worden ontvangen binnen 5 werkdagen voor het verstrijken van de lopende betaalperiode worden beschouwd als te laat. Om deze reden zal er (nogmaals) een verlenging met éénzelfde periode plaatsvinden. Dit zal tevens direct als opzegging worden aangenomen en verdere verlening voorkomen.
c) Het betaalde lidmaatschap kan worden opgezegd door een simpele mail naar [email protected] te verzenden met daarin opgenomen uw profielnaam en de datum van beoogde opzegging.
d) Consument en/of deelnemer ontvangt van Erosite.nl op het hen bekende emailadres een bevestiging van deze opzegging.
e) Wanneer het (betaalde) lidmaatschap van Erosite.nl is opgezegd, deactiveert Erosite.nl het betreffende profiel uiterlijk 10 werkdagen na het uitlopen van de laatste betaaltermijn.
f) Consument en/of deelnemer heeft 14 dagen na datum eerste betaling de mogelijkheid om gebruik te maken van het zogenaamde herroepingsrecht zoals bedoeld in het wettelijk kader omtrent aankopen op of via het internet. Wanneer de consument en/of deelnemer gebruik maakt van zijn of haar mogelijkheid tot herroeping van de overeenkomst terwijl consument en/of deelnemer in de periode tussen eerste betaling en datum herroeping al wel gebruik heeft gemaakt van diensten welke Erosite.nl aanbiedt, dan is Erosite.nl gerechtigd een evenredig en redelijk bedrag voor afgenomen diensten in rekening te brengen. Het terug te storten bedrag kan dus lager zijn dan de fee voor het initiële lidmaatschap maar nooit minder dan het volledige reeds betaalde lidmaatschapsgeld.
g) Erosite.nl en consument en/of deelnemer geven elkaar uitdrukkelijk toestemming om de dienstverlening reeds in te gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken. Erosite.nl wijst consument en/of deelnemer op de mogelijkheid tot inhouding van een deel van de betaling wanneer de consument en/of deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening door Erosite.nl.

Artikel 8 – Klachtenregeling

a) Klachten kunnen op meerdere wijzen aangebracht worden bij Erosite.nl. U heeft de mogelijkheid om via het contactformulier op de website uw klacht te formuleren. Daarnaast
gebruikmaken van telefonische melding van uw klacht
b) Erosite.nl, haar medewerkers en/of eigenaren zullen binnen 48 uur inhoudelijk reageren op ingediende klachten.

Artikel 9 – Aanvullende bepalingen

a) Aanvullende bepalingen, in welke vorm dan ook, kunnen nimmer in het nadeel van consument en/of deelnemer zijn. Komen er aanvullende bepalingen, kunnen deze alleen geldig worden verklaard tegenover consument en/of deelnemer wanneer deze 3 maanden tevoren bekend gesteld zijn. Elke consument en/of deelnemer met een betaald lidmaatschap heeft het recht om per datum ingang nieuwe aanvullende bepalingen zijn of haar lidmaatschap per te beëindigen.
b) Deze AV kunnen gewijzigd worden. Mogelijke wijzigingsgronden kunnen veranderde Nederlandse of Europese wetgeving zijn. Deze AV worden dan aangepast om wederom in lijn te lopen met deze wetgeving. Veranderde AV worden uitvoerig gecommuniceerd met alle consumenten en/of deelnemers.
c) Veranderde AV geven zowel consument als deelnemer het recht het lopende (betaalde) lidmaatschap per einddatum op te zeggen. Er zal dan geen verdere stilzwijgende verlenging meer plaatsvinden.